Regulamin


Niniejszy Regulamin określa zasady współpracy pomiędzy:
1. Wydawcą
oraz
2. Vena Ad Consulting Victor Korecki z siedzibą w miejscowości Warszawa ul. Chrościckiego 87/118, 02-414 o numerze NIP 521-341-04-11 oraz REGON 142336164,
Zwaną dalej Agencją

Wydawca akceptując warunki Regulaminu wyraża zgodę na współpracę z Agencją zgodnie z Regulaminem.

§1 Preambuła
1. Regulamin określa warunki współpracy pomiędzy Agencją a Wydawcą. Agencja udostępnia reklamy, które są prezentowane na stronach internetowych należących do Wydawcy. Regulamin obejmuje warunki emisji reklam oraz zasady rozliczeń pomiędzy Agencją a Wydawcą.

§2 Definicje
1. Wydawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie i spełniająca warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.
2. Strona internetowa (strona WWW) - dokument umieszczony w sieci internetowej pod indywidualnym adresem URL. Utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML), interpretowany po stronie użytkownika za pomocą przeglądarki.
3. Serwis internetowy – zbiór wzajemnie powiązanych stron internetowych, łączących treści, grafikę oraz mechanizmy informatyczne.
4. Link Docelowy – element umieszczony w przekazie internetowym (strona internetowa, aplikacja internetowa, mailing itp.), którego kliknięcie powoduje przekierowanie na Stronę Docelową.
5. Strona Docelowa – strona Reklamodawcy lub strony internetowe Reklamodawcy wskazane w Programie Reklamowym Agencji
6. Program Reklamowy – zbiór reklam w systemie Agencji.
7. Reklamodawca - podmiot, który zawarł z Agencją umowę o świadczeniu usług obejmujących przygotowanie i udostępnienie Programu Reklamowego Wydawcom.
8. Użytkownik - osoba która wykonuje czynności w postaci kliknięcia w reklamę umieszczoną na Stronie Wydawcy, przekierowującą na stronę Reklamodawcy.
9. Strona Wydawcy - strona internetowa, na której znajduje się  link do Strony Reklamodawcy umieszczony przez Wydawcę uczestniczącego w Programie Reklamowym.
10. Ruch – określenie obejmujące prawidłowe Kliknięcia, Kontakty, które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Agencja.
11. Sztuczny Ruch - określenie obejmujące nieprawidłowe Kliknięcia, Kontakty, których nie zaakceptował Reklamodawca lub Agencja.

§3 Postanowienia wstępne
1. Warunkiem uczestnictwa w Programie Reklamowym jest zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.
2. Zarejestrowanie się w Programie Reklamowym oznacza bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
3. Uzyskanie przez Wydawcę dostępu do uczestnictwa w Programie Reklamowym oznacza zgodę na zawarcie Umowy na warunkach wskazanych niniejszym Regulaminem (dalej jako: Umowa)
4. Umowa może być zawarta wyłącznie z Wydawcą posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.

§4 Program Reklamowy
1. Wydawca może uczestniczyć w Programie Reklamowym wykorzystując kreacje zarejestrowane w Programie Reklamowym. Wykorzystanie kreacji innych niż zarejestrowane wymaga zgody Agencji.
2. Agencja może w dowolnym terminie zamknąć Program Reklamowy lub zmienić jego warunki.
3. Wydawca zobowiązany jest do przestrzegania zobowiązań zawartych w Programie Reklamowym, a w szczególności wszystkich postanowień dotyczących charakteru i zawartości strony internetowej Wydawcy, a także korzystania ze znaków handlowych i logo osób trzecich.
4. Agencja zastrzega sobie możliwość renegocjacji zawartej Umowy lub jej rozwiązania. W przypadku, gdy Wydawca nie zaakceptuje zmian, Umowa ulega rozwiązaniu, a Wydawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z uczestnictwa w Programie Reklamowym.

§5 Prawa i obowiązki Agencji
1. Agencja jest zobowiązana do monitorowania Ruchu ze Stron Wydawcy na Strony Docelowe. Uzyskany ruch będzie stanowił - zgodnie z warunkami Programu Reklamowego - podstawę do wyliczenia wynagrodzenia Wydawcy.
2. Agencja udostępni Wydawcy online, za pośrednictwem panelu WWW statystyki dotyczące ruchu, będące podstawą do wyliczania wynagrodzenia Wydawcy.

§6 Prawa i obowiązki Wydawcy
1. Wydawca oświadcza, że wszystkie dane identyfikacyjne Wydawcy oraz posiadanej przez niego strony internetowej podane w Programie Reklamowym są prawdziwe, kompletne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami.
2. Wydawca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do podania pełnej nazwy firmy, numeru wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, adresu siedziby oraz adresu do korespondencji, jeśli różni się on od adresu siedziby, numeru NIP i REGON oraz danych osoby upoważnionej do reprezentowania Wydawcy.
3. Wydawca nieprowadzący działalności gospodarczej zobowiązany jest do podania swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL, NIP oraz przesłania kopii stron dowodu tożsamości umożliwiających identyfikację osoby przez Agencję.
4. Wydawca zobowiązuje się do utrzymywania infrastruktury informatycznej niezbędnej do wykonania warunków niniejszego Regulaminu i Umowy.
5. Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generować lub przyczyniać się do generowania sztucznego ruchu do stron Reklamodawców.

§7 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wydawcy za udział w Programie Reklamowym stanowi kwotę należną, powiększoną o podatek od towarów i usług.
2. Wydawca zobowiązany jest podać szczegółowe dane dotyczące swojego rachunku bankowego (w tym nazwę banku i oddziału, nr oddziału oraz nr rachunku bankowego Wydawcy) na stronie internetowej Agencji.
3. Wypłata dokonywana jest elektronicznie na podstawie faktur, rachunków lub innych dokumentów księgowych.
4. Wypłata zgromadzonych środków możliwa jest po przekroczeniu kwoty minimalnej 50 zł.
5. Środki zgłoszone do wypłaty (po użyciu przycisku \"Wypłać\") ulegają anulowaniu i nie zostaną wypłacone w przypadku braku dostarczenia w ciągu 12 miesięcy od dnia zlecenia wypłaty dokumentu księgowego (rachunek lub faktura) lub innych wymaganych dokumentów (np. podpisana umowa współpracy).


§8 Odpowiedzialność Agencji
1. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Reklamodawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Reklamodawców.
2. Agencja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przerwy techniczne, błędy pojawiające się na stronach Wydawców, błędne wstawienie skryptów zliczających przez Wydawców.

§9 Rozwiązanie umowy i czas jej obowiązywania.
1. Umowa wchodzi w życie z dniem zaakceptowania przez Wydawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wydawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę w trybie natychmiastowym, w dowolnym terminie. Wydawca zobowiązany jest zaprzestać korzystania z serwisu niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy i usunąć wszystkie linki do Stron Reklamodawców.
3. Agencją ma prawo rozwiązać Umowę z Wydawcą w trybie natychmiastowym w przypadku:
a. naruszenia przez Wydawcę postanowień Umowy lub Regulaminu.
b. prowadzenia przez Wydawcę działalności sprzecznej z prawem.
c. zamieszczenia na stronach Wydawców odnośników zawierających: treści niezgodne z prawem lub obraźliwe, oszczercze, naruszające dobre imię osoby lub osób trzecich, nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, konfliktów miedzy narodami, naruszające prawa autorskie, zachęcające do łamania praw autorskich, treści udostępniające jakiekolwiek wirusy, konie trojańskie lub inne szkodliwe elementy,
d. gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy, usiłując wygenerować Sztuczny Ruch do Stron Reklamodawcy
4. Agencja ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
5. O rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy Agencja poinformuje Wydawcę poprzez stronę internetową Agencji lub e-mailem.
6. Niniejsza Umowa przestaje obowiązywać niezwłocznie po rozwiązaniu, i od tej chwili Wydawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie za udział w Programie Reklamowym. Wynagrodzenie nie przysługuje także, jeśli Wydawca naruszył postanowienia punktu 3 niniejszego paragrafu.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

1. Celem przetwarzania Danych Osobowych jest prowadzenie reklamy za pośrednictwem sieci Partnerów Vena Ad Consulting zgodnie z opisem zawartym w niniejszej Umowy. Kategoriami osób, których dane dotyczą, które mogą być objęte przetwarzaniem, są osoby fizyczne aktywnie wnioskujące o przekierowanie do Reklamodawcy. Kategoriami Danych Osobowych, które mogą być przetwarzane, są dane kontaktowe, takie jak identyfikator pliku cookie, numer IP oraz numer zamówienia.

2. Vena Ad Consulting będzie niezwłocznie informował Przetwarzającego na piśmie o zaistnieniu wszelkich okoliczności, które mogą wiązać się z koniecznością zmiany sposobu przetwarzania danych osobowych przez Przetwarzającego.

3. Przetwarzający ma następujące obowiązki:

- będzie przetwarzał Dane Osobowe wyłącznie w imieniu i na rzecz Reklamodawców. Ponadto przetwarzanie będzie dokonywane w celach wskazanych powyżej i zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Vena Ad Consulting oraz wyłącznie w celu realizacji zlecenia powierzonego Przetwarzającemu na podstawie niniejszej Umowy;

- zapewni, aby każda osoba posiadająca dostęp do Danych Osobowych objętych niniejszą Umową przestrzegała warunków niniejszej Umowy, w tym obowiązku przetwarzania danych osobowych wyłącznie zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Vena Ad Consulting;

- nie będzie przekazywał ani udostępniał Danych Osobowych żadnej osobie trzeciej bez wyraźniej uprzedniej pisemnej zgody Vena Ad Consulting i/lub Reklamodawców, chyba że Przetwarzający będzie do tego zobowiązany prawem;

- nie będzie angażował podwykonawców w celu realizacji całości lub części przetwarzania Danych Osobowych (obejmującej dostęp do nich), chyba że Vena Ad Consulting udzielił na to wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody;

- zobowiązuje się do zapewnienia, aby Dane Osobowe były przechowywane i przetwarzane wyłącznie w granicach UE/EOG;

- zapewni, aby każda osoba posiadająca pozwolenie na przetwarzanie Danych Osobowych była zobowiązana do zachowania poufności na podstawie wiążącej umowy mającej zastosowanie do wszystkich informacji przetwarzanych przez Podwykonawcę Przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy. Dostęp do Danych osobowych może zostać udzielony wyłącznie osobom, którym dostęp do danych jest niezbędny w celu wykonywania ich obowiązków;

- będzie niezwłocznie informował Vena Ad Consulting o wszelkich incydentach dotyczących bezpieczeństwa wynikających z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty lub modyfikacji Danych Osobowych objętych niniejszą Umową. Jeżeli będzie istnieć prawdopodobieństwo, że incydent dotyczący bezpieczeństwa danych będzie się wiązał z ryzykiem naruszenia prywatności osób, których dane dotyczą, niezwłocznie po powzięciu wiedzy o incydencie z zakresu bezpieczeństwa Podwykonawca Przetwarzania podejmie wystarczające działania naprawcze w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym skutkom incydentu dotyczącego bezpieczeństwa lub ich ograniczenia. W przypadkach, w których incydent dotyczący bezpieczeństwa zostanie zgłoszony organowi nadzoru, Przetwarzający niezwłocznie podejmie współpracę z Vena Ad Consulting i Reklamodawcami w zbieraniu żądanych istotnych informacji oraz będzie współpracować z organem nadzoru. Przetwarzający będzie udzielał Vena Ad Consulting pomocy w wykonywaniu obowiązków Reklamodawców wobec osób, których dane dotyczą, oraz w ułatwianiu wykonywania praw osób, których dane dotyczą, takich jak prawo do korekty lub usunięcia danych, możliwość przenoszenia danych itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych;

- zobowiązuje się do zwrotu i/lub usunięcia lub zniszczenia wszystkich Danych Osobowych objętych niniejszą Umową, kiedy Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie;

- dopilnuje, aby Vena Ad Consulting i Reklamodawcy mieli możliwość, w miejscu/-ach prowadzenia działalności przez Przetwarzającego i/lub miejscu/-ach prowadzenia działalności przez jego ewentualnego podwykonawcę/-ów, zbadania, czy Przetwarzający i jego ewentualni podwykonawcy przestrzegają wszystkich postanowień niniejszej Umowy i obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych;

- jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania w każdym czasie poufności danych osobowych oraz za ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie przez siebie technicznych, fizycznych, administracyjnych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które będą odpowiednie z punktu widzenia ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych dla praw i wolności osób, których dane dotyczą, oraz działalności Reklamodawcy, w każdym przypadku zgodnie z instrukcjami Vena Ad Consulting. Wszystkie środki bezpieczeństwa będą miały co najmniej taki poziom, jakiego właściwy organ nadzoru standardowo wymaga dla równoważnych czynności z zakresu przetwarzania;

- w szczególności zapewni, aby Dane Osobowe były chronione przed faktycznymi, podejrzewanymi lub przewidywanymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa i integralności danych osobowych, takimi jak przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utrata lub zmiana, nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do Danych Osobowych i inne naruszenia ochrony Danych Osobowych.

 


§11 Postanowienia końcowe
1. Agencja jest właścicielem wszystkich praw autorskich, znaków towarowych, praw własności intelektualnej, wiedzy specjalistycznej lub jakichkolwiek innych praw związanych z usługą lub oprogramowaniem niezbędnym do jej świadczenia. Na mocy niniejszej Umowy Wydawca nie nabywa jakichkolwiek praw lub licencji z wyjątkiem prawa do wykorzystywania linków do Stron Docelowych zgodnie z warunkami Umowy.
2. Strony oświadczają, ze zapoznały się z tekstem niniejszego Regulaminu i zawierają niniejsza Umowę z wolą rzetelnego wypełnienia wszystkich jej postanowień.
3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie lub Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszystkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z niniejszą Umową, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.
5. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy dla siedziby Agencji.